การศึกษาที่ดีเป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพที่ดี

การศึกษา คือการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะ ประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากความจำเป็น ด้านที่อยู่อาศัย อาหารเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต เป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของชีวิตและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง รวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีดำรงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันการศึกษายิ่งมีบทบาทและความจำเป็นมากขึ้นด้วย การศึกษาที่จะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดี มีความสุข จะต้องมีลักษณะ ที่สำคัญดังนี้
1. เป็นการศึกษาที่ให้ความรู้ และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างเพียงพอ เช่น ความรู้และทักษะทางด้านภาษา การคิดคำนวณ ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น สภาพปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องสนับสนุนให้ทุกคนได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี จึงจะเพียงพอกับความต้องการและความจำเป็นที่จะยกระดับ คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
2. การศึกษาทำให้คนเป็นคนฉลาด เป็นคนมีเหตุผล คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น และ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อการงานอาชีพ
3. การศึกษาต้องสร้างนิสัยที่ดีงาม ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยเฉพาะนิสัยรักการ เรียนรู้ และนิสัยอื่น ๆ เช่น ความเป็นคนซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รับผิดชอบ เป็นต้น
4. การศึกษาต้องสร้างความงอกงามทางร่างกาย มีสุขภาพพลามัยที่ดี รู้จัก รักษาตนให้แข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ และสารพิษ
5. การศึกษาต้องทำให้ผู้เรียนไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในสังคม อยู่รวมกับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยสร้างสังคมที่สงบเป็นสุข รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
6. การศึกษาต้องทำให้คนมีทักษะการงานอาชีพที่เพียงพอกับการเข้าสู่การงานอาชีพ รู้จักการประกอบอาชีพและรู้จักพัฒนาการงานอาชีพ

ทั้ง 6 ประการเป็นพื้นฐานทางการศึกษาที่จำเป็น ที่คนจะต้องได้รับรู้อย่างทั่วถึงทุกคน ถ้าทุกคนได้รับอย่างครบถ้วน เพียงพอก็จะทำให้เกิดทักษะลักษณะและนิสัยที่พึงประสงค์ได้ การศึกษาจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพียงสำหรับคนบางคน แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ขาดความพร้อมในปัจจัยต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ยิ่งมีความจำเป็นมากที่สุด

คนที่ขาดความพร้อมต้องการการศึกษามาก มักเป็นกลุ่มคนที่ถูกลืมตลอดเวลา การศึกษาที่ได้รับก็มักเป็นบริการที่กระท่อนกระแท่น ไม่เพียงพอกับการเรียนรู้ที่เหมาะสม ไม่พอแม้เพียงเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย ตรงข้ามกับผู้ที่มีความพร้อมพอจะช่วยตนเองได้ กลับได้รับบริการที่มีคุณภาพและปริมาณที่ดีกว่ามาก ดังจะเห็นได้จากสถานศึกษาในเมืองกับในชนบท ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ การศึกษานอกจาก จะไม่สามารถสร้างความพร้อมที่เพียงพอกับผู้ต้องการแล้ว ยังส่งเสริมให้ช่องว่างระหว่าง คนรวยกับคนจนแตกต่างกันมากขึ้นด้วย

เพื่อให้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างชาติ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับยุทธศาสตร์การศึกษาเสียใหม่ให้หันมาให้ความสำคัญกับคนยากจนคนเสียเปรียบ และคนด้อยโอกาสให้มากขึ้นทรัพยากรของรัฐต้องนำมาใช้จ่าย เพื่อปรับปรุงบริการการศึกษา สำหรับคนยากจนให้ดีขึ้นเป็นพิเศษ ให้เพียงพอกับการสร้างลักษณะสิสัยและความพร้อมที่จำเป็น ถ้าคนยากจน คนเสียเปรียบคนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่เหมาะสม และมีคุณภาพ แล้ว ปัญหาต่าง ๆ ในบ้านเมืองก็จะลดน้อยลงไปโดยปริยายและยังทำให้เขากลายเป็นกำลัง สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดีด้วย

Posted in แวดวงธุรกิจ | Tagged , | Comments Off

ปัจจัยในการเจริญเติบโตของธุรกิจ


ในสภาวะการณ์ที่มีการแข่งขันกันในทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน การแสวงหาช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้านับเป็นเรื่องที่ธุรกิจมองข้ามไม่ได้ อาจต้องอาศัยการสร้างสรรค์ผลงานหรือแม้กระทั่งพันธมิตรทางด้านธุรกิจ ช่องทางการเจริญเติบโตทางธุรกิจมีได้หลายช่องทาง อาทิ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคนอื่น เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีรสชาติใหม่ๆออกมา , ของฝากของจังหวัดต่างๆที่ใช้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้มีความแตกต่าง

2. การเสาะแสวงหาตลาดใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้มีช่องทางในการจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จะแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ
– ผลิตภัณฑ์เก่าเข้าสู่ตลาดใหม่ ผู้ประกอบการอาจเลือกเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาดแห่งหนึ่ง เข้าสู่ตลาดแห่งใหม่ เนื่องจากยังเห็นช่องว่างการตลาด เช่น ตัวอย่างสินค้าน้ำพริกเผาอาจเสนอขายไปสู่ตลาดในต่างประเทศที่ชาวต่างชาติสนใจบริโภคอาหารจากเอเชียมากขึ้น
– ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่อาจค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แล้วเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ถือว่าเป็นผู้เริ่มต้นในการเปิดตลาด ในตอนแรกจึงยังไม่ต้องแข่งขันกับใครโดยตรง และถ้าทำได้จนประสบความสำเร็จก็จะกลายเป็นผู้นำตลาดได้ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาน้ำพริกเผาไปรวมกับเครื่องปรุงอื่น เช่นซุปก้อนต้มยำ หรือทำเป็นซอสผัดสำเร็จรูปที่ใช้น้ำพริกเผาเป็นส่วนผสม เป็นต้น

3. การแสวงหาลูกค้าใหม่ สามารถทำได้สองวิธีการ คือ การให้ลูกค้าเก่าแนะนำใหม่และการหาลูกค้าของพันธมิตร ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรา เช่น ร้านนม ขายลูกอมรสนมหรือนมอัดเม็ด เป็นต้น

4. ค้นหาช่องทางใหม่ๆ เช่น มีหน้าร้านลองขายผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ ถ้าขายผ่านอินเทอร์เน็ตลองขายผ่านคนกลาง เป็นต้น

5. หาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในเรื่องของต้นทุนการผลิต การวิจัย เป็นต้น

Posted in แวดวงธุรกิจ, ไอเดียธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ | Tagged , | Comments Off

การศึกษาและการดำเนินธุรกิจไม่มีคำว่าเส้นชัยความสำเร็จคือชัยชนะจากความอดทน

7

ในการดำเนินธุรกิจไม่มีคำว่าเส้นชัย ความสำเร็จคือชัยชนะจากความอดทน และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ช่วยส่งเสริม การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจอาศัยภาวะด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันในการที่จะเพิ่มความได้เปรียบ ในการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีทาง อินเทอร์เน็ตมาเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน โดยดำเนินการให้พนักงานสามารถติดต่อกับหน่วยงานภายในและ แผนกต่างๆ ได้ตลอดเวลาเพื่อค้นหาข้อมูล และใช้เครื่องมือต่างๆ ขององค์กรผ่านทางเทคโนโลยีแลนไร้สายและ เครือข่ายส่วนตัวเสมือน รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย เทคโนโลยีโทรศัพท์ ผ่านไอพีและการอัพเดทข่าวสารข้อมูลและฝึกอบรมพนักงานด้วยอีเลิร์นนิ่งและเมื่อพนักงานได้รับความสะดวกจากสิ่งต่างๆนี้พวกเขาก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดูแลลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและธุรกิจของท่านก็สามารถดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงในภาวะที่ ยากลำบากในปัจจุบันนี้ได้

ในการดำเนินธุรกิจไม่มีคำว่าเส้นชัย ความสำเร็จคือชัยชนะจากความอดทน และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ช่วยส่งเสริม การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ ในอันที่จะได้รับชัยชนะใน ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน พนักงานต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขา ต้องการวิธีในการเรียนรู้และการฝึกฝนที่นอกเหนือไปจากวิธีการเดิมๆ เนื่องจากพนักงานต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน ไม่ว่าระหว่างเดินทาง อยู่ที่บ้านหรืออยู่ในสำนักงาน

ผมขอยกตัวอย่างในการแข่งขันวิ่งผลัด เราจะเห็นได้ว่าทีมที่สามารถส่งต่อไม้ผลัดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะได้ เช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจ พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ จำเป็นและต้องการ ความสามารถในการสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีด้านแลนไร้สาย สามารถเปลี่ยนสถานที่ซึ่งพวกเขาเคยอยาก ที่จะทำงานแต่ทำไม่ได้ เป็นมาเป็นจุดที่สามารถสื่อสารกับโลกอินเตอร์เน็ตได้ และสร้างประโยชน์อย่างมากมาย ลองไปดูบริษัทชั้นนำของโลกอย่างเช่น บริษัทไมโครซอร์ฟ ได้ติดตั้งแลนไร้สายภายในอาคารด้วยอุปกรณ์ ซิสโก้แอสเสสพอยด์ มากกว่า 3,000 ตัวที่สำนักงานเรดมอนด์ มลรัฐวอชิงตัน และพนักงานกว่า 40,000 คนใช้อุปกรณ์ แลนไร้สายผ่านทางคอมพิวเตอร์แลปทอปของพวกเขา และได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีไร้สายนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ 30 นาทีต่อพนักงานต่อวัน และจากการสำรวจพบว่า เทคโนโลยีแลนไร้สายสามารถช่วยประหยัด เวลาได้มากถึง 15 ชั่วโมงต่อพนักงานต่อสัปดาห์ ซึ่งสามารถเทียบได้กับมูลค่าเป็นตัวเงินหลายพันดอลลาร์สหรัฐ

Posted in ไอเดียธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ | Comments Off

การศึกษาทิศทางด้านตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค

นวัตกรรมทางการเงินเป็นปัญหาอีกประการที่ต้องให้ความสนใจ เพราะหากมีสถาบันการเงินที่แข้มแข็งแล้วแต่หากขาดเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนแล้ว สิ่งที่ตามมาคือการพัฒนาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ นวัตกรรมทางการเงินในที่นี้หมายรวมถึงตราสารทางการเงินรูปแบบต่างๆที่สามารถรองรับการทำธุรกรรมสมัยใหม่ที่ต้องมีความเชื่อมโยงกับต่างชาติได้เป็นอย่างดี เช่น การปกป้องความเสี่ยงจำเป็นต้องมีตราสารอนุพันธ์รองรับ ซึ่งตราสารนี้ได้เกิดขึ้นในต่างประเทศมานับสิบปีแต่สำหรับในไทยเนื่องจากตลาดยังมีการก่อตั้งมาไม่นานจึงทำให้การพัฒนาในตราสารอื่นที่จะมาเป็นองค์ประกอบล่าช้าตามไปด้วย

คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพ จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ การขยายตัวการลงทุนของภาคเอกชน และการบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปจะยังคงยืดเยื้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในหลายด้าน ขณะที่สถาบันการเงินต่างประเทศยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงของเงินกองทุนที่ต้องมีให้เพียงพอตามกฎเกณฑ์ใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามอง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นโอกาสการเติบโตจากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ประเทศกัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีความต้องการระดมทุนสูงมาก โดยมีนักธุรกิจไทยดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นและต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯได้เตรียมช่องทางการเข้าจดทะเบียนของบริษัทโฮลดิ้งที่ทำธุรกิจในกลุ่มประเทศเหล่านี้แล้ว นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯจะร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค เพื่อสร้าง visibility ให้กับตลาดทุน สนับสนุนสถาบันตัวกลางในการเปิดสาขาและทำธุรกรรมในตลาดทุนดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงและให้บริการหลังการซื้อขายระหว่างตลาดหลักทรัพย์และตลาดทุน

ทิศทางของตลาดที่ได้มีการตั้งเป้าประสงค์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้ตลาดดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ประเด็นสำคัญที่ต้องนำเสนอถึงคือแม้ว่าจุดหมายที่ต้องการเป็นในระยะเวลาหนึ่งคือ การเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค แต่การที่เป็นตามนั้นได้คือต้องกลับมาพิจารณาว่าตลาด ตลอดจนองค์ประกอบที่มีอยู่ในตลาดมีความพร้อมและมีศักยภาพในการไปถึงวัตถุประสงค์นั้นภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งในเวลานั้นตลาดพยายามที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเงินต่างๆรวมถึงนโยบายการเปิดเสรีทางการเงิน นโยบายการคุ้มครองผู้ลงทุน และมีการจัดตั้งสถาบันเพื่อรองรับกับการขยายตัวและให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ

Posted in แวดวงธุรกิจ | Tagged | Comments Off

เกาะเทรนด์ Green HR แทรกแนวคิดสอนในหลักสูตร

ท่ามกลางกระแส CSR (Corporate Social Responsibility) และกระแสการสร้างองค์กรสีเขียว (Green Organization) ที่กำลังมาแรง สถาบันการศึกษาหลายแห่งจับตาความเคลื่อนไหวด้านองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มความสนใจของผู้เรียนเพื่อนำไปปฏิบัติใช้กับองค์กร

เพราะกระแส Green HRเป็นแนวคิดที่ผู้บริหารองค์กรและนักวิชาการทั่วโลกให้ความสนใจจากกระแส CSR ที่มาแรง ความสนใจเรื่องการสร้างความยั่งยืนในการทำธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการสร้างแบรนด์ขององค์กรและแบรนด์นายจ้าง และยังมีผลสำรวจพบว่าพนักงานรุ่นใหม่หรือ Gen Y มีแนวโน้มที่อยากจะทำงานกับองค์กรที่มีนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหล่านี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารองค์กรสนใจเรื่อง Green HR

“การสอนจะเริ่มใส่เรื่อง Green HR เข้าไป เพราะCSRจะเริ่มเข้ามามีความสำคัญในองค์กร Green HR จะสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของ Human Research Development ซึ่งพูดถึงเทรนด์ของเอชอาร์ที่ให้ความสนใจกับ Green HR ซึ่งจะเป็นวิชาที่สอดแทรกให้ผู้เรียนรู้ถึงเทรนด์ใหม่ๆ แนวคิดที่จะนำมาใช้ ”

กระแสขององค์กรทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงได้นำแนวคิดของการทำ Green HR ในองค์กร มาสอดแทรกในการเรียนการสอนซึ่งแนวความคิดดังกล่าวในเรื่อง Green HR ต้องให้ผู้เรียนเข้าใจตั้งแต่การกำหนดแบรนด์นายจ้างว่าจะเน้นความเป็นสีเขียวอย่างไร จึงจะดึงดูดใจและสร้างความศรัทธาให้กับผู้ที่จะสมัครเข้าทำงานกับบริษัท เพราะแบรนด์ความเป็นสีเขียวของบริษัทต้องแสดงถึงความจริงใจของผู้บริหารตั้งแต่ความมุ่งมั่นอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ใช่ทำเพียงโฆษณา

และสอดแทรกในเรื่องของการสร้างกระบวนการคัดเลือก คัดสรรพนักงาน หรือ Green Recruitment ต้องมีขั้นตอนการทดสอบและการสัมภาษณ์ที่จะประเมินว่าผู้สมัครมีทัศนคติ ค่านิยมต่อเรื่องการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมจริงๆ ซึ่งจะสอนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะนำไปใช้ได้จริง

เมื่อธุรกิจเปลี่ยนไป เมื่อก่อน HRเป็นหน่วยงานสนับสนุน แต่หน่วยงานใหญ่ๆ กลายเป็นว่าHRเป็นหน่วยงานหลัก เพราะเวลาคุณต้องการขยายบริษัทออกไป เขาก็ต้องขยายคน โดยเฉพาะ MMC ถ้า HRไม่แข็งไม่รอด เพราะมันจะมีสำนักงานอยู่ในประเทศต่างๆ เขาก็ต้องวางแผนว่า คนในประเทศนั้นมีหลักการในการบริหารแบบไหน ที่เราพูดถึงเรื่องของ diversity เรื่องเพศ เรื่องวัย บทบาทของ HRมันเปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปเรื่อยๆ”

บทบาทที่เปลี่ยนไปสะท้อนมาที่ตัวหลักสูต เพื่อให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมและเพิ่มเติมองค์ความรู้ ซึ่งพบว่าในแต่ละปีผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ

Posted in แวดวงธุรกิจ | Tagged | Comments Off